• Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej

    • OPIS PROJEKTU:

    • Przedmiotem projektu jest przebudowa i wyposażenie warsztatów w ZS nr 7 w Tychach. 

     Zmodernizowane zostały:

     • dwie pracownie gastronomiczne,
     • pracownia cukiernicza,
     • pracownia piekarnicza,
     • pracownia obsługi konsumenta,
     • a także pomieszczenia towarzyszące.

     W zmodernizowanych pracowniach  kształci się młodzież w poszukiwanych na rynku pracy zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz cukiernik.

     Zakres rzeczowy projektu obejmował:

     • remont pomieszczeń i związane z nim roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
     • wymianę i przebudowę instalacji elektrycznych w pracowniach,
     • modernizację instalacji sanitarnych w tym budowę wentylacji mechanicznej i klimatyzacji we wszystkich remontowanych pracowniach.

     Projekt zakładał także zakup niezbędnego wyposażenia dla obu pracowni gastronomicznych oraz pracowni cukierniczej. 

    • CELE PROJEKTU:

     • zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się na poziomie technikum oraz szkoły branżowej funkcjonującej w ZS nr 7 w Tychach;
     •  stworzenie nowoczesnych pracowni zawodowych: dwóch pracowni gastronomicznych, pracowni cukierniczej, pracowni piekarniczej oraz pracowni obsługi konsumenta;
     • kompleksowe wyposażenie dwóch pracowni gastronomicznych oraz pracowni cukierniczej;
     • poprawa warunków i jakości kształcenia;
     • rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy;
     • podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki zdobyciu nowych, nieoferowanych dotąd przez placówkę umiejętności i kwalifikacji - kelnerskich, hotelarskich, piekarniczych-wypieki chleba,
     • przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół średnich oraz zawodowych.

      

     TERMIN REALIZACJI:

     2019 r.

     KOSZT CAŁKOWITY: 

     2 169 045,85 zł PLN

     KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR: 

     1 755 866,97 PLN

     WYDATKI KWALIFIKOWANE:

     2 065 725,85 PLN

      

     Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 12. Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT